ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับ ศาสตราจารย์ ดร. Min-Te Sun มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง ที่ประเทศไต้หวัน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับนายพชร เต็มใจ และนางสาวกัญญาลักษณ์ ส่องสี นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับ ศาสตราจารย์ ดร. Min-Te Sun มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง (National Central University: 國立中央大學) ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2567 – 28 ตุลาคม 2567
โดยได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ National Central University ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง

8 พฤษภาคม 2567 ousanee