ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศูนย์ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศูนย์ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 - The 20th Thailand Olympiad in Informatics (20th TOI) ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ดังนี้

1. นายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคตะวันตก ตะวันออก กลาง จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

2. นายพชร ธรรมสัตย์ รางวัลเหรียญทองแดง จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี

3. นายภาคิน สุขจันทร์ รางวัลเหรียญทองแดง จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี

4. นายวัชรพัฒน์ ริดำรงค์ รางวัลเหรียญทองแดง จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 คน ดังนี้
1. นายพชร ธรรมสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
2. นายวัชรพัฒน์ ริดำรงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
3. นายเจมชรันต์ ศรีแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
4. นายภาคิน สุขจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี
5. นายวรกันต์ อดิเรกลาภวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
6. นายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล

24 พฤษภาคม 2567 ousanee