ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาตกค้าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ระกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาตกค้าง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาเสรีเพิ่มเติมและขยายจำนวนที่นั่งในรายวิชาเลือกภาค ให้กับนักศึกษา มีรายวิชาดังต่อไปนี้

วิชาเลือกเสรี

1.040313017 Exercise Skill AndSport ตอน 2 สำหรับนักศึกษา CS ปี 4 RA, RB , RC, DA, DB 20 คน

2.040313018 Human body and health ตอน2 สำหรับนักศึกษา CS ปี 4 RA, RB , RC, DA, DB 40 – 50 คน

วิชาเลือกภาค

3.040613901 Embcdded System Design ตอน 1 สำหรับนักศึกษา CS ปี 4 , ตกค้าง ประเภท RA, RB , RC จำนวน 10 คน

4.040613702 Machine learning

ตอนที่ 1 สำหรับนักศึกษา CS ปี 4, ตกค้าง ประเภท RA, RB , RC, DA, จำนวน 10 ที่นั่ง

ตอนที่ 2 สำหรับนักศึกษา CS ปี 4, ตกค้าง ประเภท DA, DB จำนวน 10 ที่นั่ง

5.040613412 Web FrameWork

ตอนที่ 2 สำหรับนักศึกษา CS ปี 4 ประกาศ RA, RB , RC, DA, DB จำนวน 30 ที่นั่ง

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://reg.kmutnb.ac.th/

28 มิถุนายน 2567 ousanee