ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำบุญภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567

กำหนดการ ทำบุญภาค ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ปีการศึกษา 2567

ณ ห้อง 604 อาคาร 75, ห้อง 619 และ 621 อาคาร 78 และบริเวณโถงทางเดินชั้น 6 

มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่  3 กรกฎาคม 2567 

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณ ชั้น 6 ห้อง 604 อาคาร 75 ห้อง 619 และ 621 อาคาร 78 

10.00 - 10.15 น. นิมนต์พระสงฆ์เข้าสู่บริเวณงาน 

11.00 - 11.45 น. ถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์

11.45 - 12.00 น. ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำและปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

12.00 - 12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.40 - 12.45 u. พิธีปิด 

 

1 กรกฎาคม 2567 ousanee