ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ กำหนดการโครงงานพิเศษและปริญญานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เรื่อง กำหนดการโครงงานพิเศษและปริญญานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ฉบับปรับปรุงแก้ไข**

**หมายเหตุ**

เกณฑ์การยื่นสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2564 ให้ใช้เกณฑ์การยื่นดังนี้

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

หน่วยกิตภาควิชาไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2559 ให้ใช้เกณฑ์การยื่นดังนี้

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

หน่วยกิตภาควิชาไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

5 กรกฎาคม 2567 ousanee