ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะโครงการภาคภาษาไทย

ประกาศ กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 1/2564

***เฉพาะนักศึกษาโครงการปกติ และโครงการสมทบ ภาคภาษาไทยเท่านั้น*** 

ช่องทาง 2 แบบฟอร์มยื่นขอทดสอบโครงงาน 30 วัน (สำหรับปริญญานิพนธ์ ถ้าเคยยื่นสอบแล้วสามารถใช้เอกสารเดิมได้) 

https://forms.gle/MfWPfNh7KKgBqLB97 

ช่องทาง 3 แบบฟอร์มยื่นขอสอบโครงงานพิเศษ 1 

https://forms.gle/1nsAS98dUZ1tDNeXA 

ช่องทาง 4 แบบฟอร์มยื่นขอสอบปริญญานิพนธ์ 

https://forms.gle/ibjJTwuvfGv8kqyQ8  

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/258724547497210/photos/a.258762087493456/4557969774239311/?type=3&theater

 

18 ตุลาคม 2564 ousanee