ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะโครงการสองภาษา (CSB)

 

 

****** เฉพาะนักศึกษาโครงการสองภาษาเท่านั้น****** 

   โปรเจค 1 ขอให้นักศึกษาที่สอบหัวข้อผ่าน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 (การสอบก้าวหน้า) โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ เพิ่มเติม แต่ขอความร่วมมือให้นักศึกษาติดตามประกาศกำหนดการสอบอีกครั้ง ซึ่งใน (กรณีที่ไม่เข้าสอบตามที่ได้จัดสอบจะได้เกรด FE)  

   โปรเจค 2 ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์สอบปริญานิพนธ์ (การสอบป้องกัน) ทุกกลุ่ม (ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พัฒนาให้หน่วยงานใดๆ ก็ตาม) ยื่นทดลองใช้ 30 วัน (สามารถยื่นได้เลย) หากครบเกณฑ์ 30 วัน ถือว่านักศึกษามีคุณสมบัติในการสอบป้องกัน

   ซึ่งในกรณีที่ทำการทดสอบ 30 วันไปแล้วในเทอมก่อนหน้า สามารถปรึกษาที่อาจารย์ปรึกษาของตนเอง หากสามารถนำผลการทดสอบในครั้งก่อนหน้ามาใช้ในการดำเนินการพัฒนาต่อได้ โดยไม่ต้องทดสอบใหม่อีกครั้ง นักศึกษาสามารถใช้ใบขอทดลองโครงการเดิมแนบในการยื่นสอบได้เช่นกัน 

****เอกสารที่ใช้แนบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอทดสอบโครงงานพิเศษและแบบฟอร์มขอสอบป้องกันคลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://cs.kmutnb.ac.th/student_download.jsp  **** 

ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดเงื่อนไข และวิธีการยื่นคำร้องทำการทดสอบปริญญานิพนธ์ โดยหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทางภาควิชาจะไม่ขอรับพิจารณาทุกกรณี

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาได้ทาง 

e-mail : alisa.h@sci.kmutnb.ac.th (พี่เหมี่ยว)
ด้านการลงทะเบียน/วิชาการ ติดต่อ e-mail : jantima.p@sci.kmutnb.ac.th (พี่หวาน)

ด้านการยื่นเอกสาร ติดต่อ e-mail : kriangkrai.a@sci.kmutnb.ac.th (พี่เกมส์)
หรือ e-mail : natee.p@sci.kmutnb.ac.th (พี่เวฟ) 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/258724547497210/photos/a.258762087493456/4562126423823646/

18 ตุลาคม 2564 ousanee