ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ How to Start and Grow your successful career in Cyber Security Industry

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าอบรม  How to Start and Grow your successful career in Cyber Security Industry  

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. 

วิทยากรในงาน  คุณกริช  กาศนอก ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย IT Security 

รูปแบบ : ผ่านระบบ Microsoft Team

 

 

 

25 ตุลาคม 2564 ousanee