ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 

โดยนักศึกษาอ่านรายละเอียดคุณสมบัติและการยื่นเอกสารที่ได้แนบไฟล์มานี้

 


27 ตุลาคม 2564 ousanee