ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Invitation of Exchange Students for Spring Semester 2022 (Chung-Ang University Republic of Korea)

มหาวิทยาลัย Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2022

โดยหมดเขตกำหนดรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


29 ตุลาคม 2564 ousanee