ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ระดับชั้นปี 3-4 และปริญญาโท-เอก ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานที่ศึกษาของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ IAESTE Thailand 

เพื่อการฝึกงานสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/PhxvqfZLmgz3a2wa7 

ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


30 ตุลาคม 2564 ousanee