ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”  ประจำปีการศึกษา 2564 มุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในสถาบันของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประสงค์จะขอรับทุนสามรถเข้าไปสมัครทุนได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


30 ตุลาคม 2564 ousanee