ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  นักศึกษาดูรายละเอียดการยื่นสมัครตามเอกสารแนบ  โดยกำหนดส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564


17 พฤศจิกายน 2564 ousanee