ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศรายชื่อโครงงานพิเศษที่มีชื่อเข้าสอบโครงงานพิเศษ

รายชื่อโครงงานพิเศษที่มีชื่อเข้าสอบโครงงานพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2564 

ดูรายละเอียดตามเอกสาร

18 พฤศจิกายน 2564 ousanee