ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเองพร้อมอ่านรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอรับทุนในประกาศ

รายละเอียดเอกสารแนบ


2 ธันวาคม 2564 ousanee