ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2564  ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเองพร้อมอ่านรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอรับทุนในประกาศ 

รายละเอียดเอกสารแนบ


2 ธันวาคม 2564 ousanee