ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก โดยมีกำหนดส่งใบสมัครทุนและเอกสารประกอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ให้ส่งใบสมัครทุน ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565

รอบที่ 2 ให้ส่งใบสมัครทุน ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565

รอบที่ 3 ให้ส่งใบสมัครทุน ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเปิดรับสมัครและวิธีการสมัครเพื่อขอรับทุนตามเอกสารแนบ


7 ธันวาคม 2564 ousanee