ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น (MEXT)  ที่ Social Intelligence Laboratory, Reitsumeikan University  หัวข้องานวิจัยเข้าดูได้ที่ https://www.si-lab.org/ สนใจติดต่ออาจารย์ สรรสรร รัตนสัญญา 

E-Mail : san.r@sci.kmutnb.ac.th เพื่อคัดกรองเบื้องต้นและรับใบสมัคร  ภายในวันที่ 12 ธันวาคม พศ. 2564

9 ธันวาคม 2564 ousanee