การยื่นคำร้องเพื่อขอลงลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 64

คำร้องทั่วไป download
ใบเพิ่มรายวิชา download
รายชื่อที่ปรึกษาทุกชั้นปี download
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาของภาควิชา CS ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2564

ตามที่ได้มีประกาศก่อนหน้า เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาของภาควิชา CS (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 0406) ว่าจะมีการประชุมพิจารณาคำร้องในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นั้น ทางภาควิชาได้เลื่อนการประชุมเข้ามาเป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
ที่ประชุมภาควิชาได้พิจารณาประเด็นสำคัญดังนี้

1 คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชาต่างๆ
2 การขอความร่วมมือใช้ระบบคำร้องออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในเทอม 2/2563

จึงได้มีมติดังนี้
1 เห็นควรให้เพิ่มจำนวนรับนักศึกษาในตอนเรียนที่มีนักศึกษาประสงค์ขอลงทะเบียนเพิ่ม โดยขยายให้ครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาตกค้างด้วย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอนแต่ละรายวิชา
2 ยกเลิกเอกสารใบเพิ่มวิชาและคำร้องทั้งหมดที่รอการพิจารณาในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 พร้อมทั้งประกาศให้นักศึกษาภาควิชา CS รับทราบ เพื่อจะได้เข้าไปลงทะเบียนเพิ่มในระบบได้ ตามมติข้อ 1
3 หากนักศึกษายังมีปัญหาในการลงทะเบียน ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนและดำเนินการยื่นคำร้องในระบบคำร้องออนไลน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป (https://ops.kmutnb.ac.th/)
   


March 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31