กรรมการบริหารภาควิชาฯ
สายวิชาการ

   รองศาสตราจารย์ ดร. กฤดาภัทร สีหารี
    รองศาสตราจารย์ สุชาดา รัตนคงเนตร
    รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา ประโยชน์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรวัฒน์ วิสูตรศักด์
   อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทกร สถิตานนท์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.)
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์
   อาจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม
   อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน (รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.)
   อาจารย์อนุสรณ์ วงษ์สนิท
   อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย
   อาจารย์ยนต์ชนก เขาแก้ว
   อาจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุลสายสนับสนุน

   นายฐิตินันท์ ขันทอง
    นางสาวอาลิษา หุ่นไทย
   นางสาวจันทิมา ไพรวรรณ์
    นายเกรียงไกร เอี่ยมวงค์
    นางสาวดลธัญกร เล็บครุฑ

July 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31