กรรมการบริหารภาควิชาฯ
สายวิชาการ

   รองศาสตราจารย์ ดร. กฤดาภัทร สีหารี
   รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา ประโยชน์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์
   อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย
   อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน
   อาจารย์นนทกร สถิตานนท์
   อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์
   อาจารย์อนุสรณ์ วงษ์สนิท
   อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้ว (ลาศึกษาต่อ)สายสนับสนุน

   นายฐิตินันท์ ขันทอง
    นางสาวอาลิษา หุ่นไทย
   นางสาวจันทิมา ไพรวรรณ์
    นายเกรียงไกร เอี่ยมวงค์
    นางสาวดลธัญกร เล็บครุฑ

January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31