กรรมการบริหารภาควิชาฯ
สายวิชาการ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา ประโยชน์
   อาจารย์อนุสรณ์ วงษ์สนิท
   รศ ดร เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์
   ดร. เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล
   อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย
   รศ ดร กฤดาภัทร สีหารี
   ผศ ดร คันธารัตน์ อเนกบุณย์
   ผศ.ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
   ผศ ดร ลือพล พิพานเมฆาภรณ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม
   อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน
   อาจารย์นนทกร สถิตานนท์
   อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์
   ผศ ดร ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์
   รองศาสตราจารย์ สุชาดา รัตนคงเนตร
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
   ผศ.ดร. ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล
   อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้วสายสนับสนุน

   นายฐิตินันท์ ขันทอง
    นางสาวอาลิษา หุ่นไทย
   นางสาวจันทิมา ไพรวรรณ์
    นายเกรียงไกร เอี่ยมวงค์
    นางสาวดลธัญกร เล็บครุฑ

December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31