มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

บุคลากร

ผู้บริหารภาควิชา

P1

ผศ. ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาฯ

P1

ผศ. ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

P1

อาจารย์ ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

P1

รศ. ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายสารสนเทศและวิจัย

P1

ผศ. ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

P1

ผศ. ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ

คณาจารย์

P1

รศ. ดร.กฤดาภัทร สีหารี

P1

ผศ. ดร.กอบเกียรติ สระอุบล

P1

ผศ. ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม

P1

ผศ. ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์

P1

ผศ. ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

P1

ผศ. ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล

P1

ผศ.สถิตย์ ประสมพันธ์

P1

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย

P1

อาจารย์ ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

P1

ผศ.นนทกร สถิตานนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

P1

อาจารย์ อนุสรณ์ วงษ์สนิท

P1

อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้ว

เจ้าหน้าที่

P1

นาย ฐิตินันท์ ขันทอง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

P1

นางสาว อาลิษา หุ่นไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

P1

นางสาว จันทิมา ไพรวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

P1

นาย เกรียงไกร เอี่ยมวงค์

ช่างเทคนิค

P1

นางสาว ดลธัญกร เล็บครุฑ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

P1

นายนที ปัญญาประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

P1

นางสาว อุษณีย์ บัลลังน้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์