ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษา

แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

โครงงานพิเศษ,ปริญญานิพนธ์

เอกสาร

ไฟล์

 • คพ.01 - แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ

 • คพ.02 - แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ 1

 • คพ.03 - แบบฟอร์มขอสอบปริญญานิพนธ์

 • คพ.04 - แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ

 • ใบตรวจปริญญานิพนธ์

 • แบบประเมินผลโครงงานพิเศษแบบที่ 1

 • แบบประเมินผลโครงงานพิเศษแบบที่ 2

แบบฟอร์มฝึกงาน

เอกสาร

ไฟล์

 • คพ.05 - หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน

 • ใบลงเวลางานฝึกงาน

 • แบบประเมิณผลฝึกงาน

 • สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน