ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ข่าวสาร CIS

หลักสูตรแนะนำของเรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เปิดหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตรดังต่อไปนี้

มีนาคม 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปริญญาตรี ภาคปกติ)


Bachelor of Science Program in Computer Science

รายละเอียด

มีนาคม 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)

Master of Science Program in Computer Science

รายละเอียด

มีนาคม 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปริญญาตรี โครงการพิเศษ สองภาษา)

Bachelor of Science Program in Computer Science

รายละเอียด

มีนาคม 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ปริญญาโท)

Master of Science Program in Software Engineering

รายละเอียด

มีนาคม 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปริญญาเอก)

Doctor of Philosophy Program in Computer Science

รายละเอียด