ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook
บุคลากร

แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 แบบรายงานเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)-ส่วน-1
3 ใบสำคัญรับเงิน
4 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ตปท-ในประเทศ)-ส่วน-2-และ-3

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 บันทึกข้อความ ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
2 ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
3 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4 แบบใบลาติดตามคู่สมรส
5 ใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ
6 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
7 แบบใบลาอุปสมบท
8 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
9 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
10 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
11 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
12 แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
13 แบบฟอร์มปรับคุณวุฒิ
14 แบบฟอร์มเขียนรายงานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและฟังการบรรยาย ภายในประเทศ
15 แนวปฏิบัติในการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
16 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
17 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ปี และ 3 ปี)
18 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ทดลองงาน)
19 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ลักษณะประจำ)
20 แบบประวัติและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
21 แบบประวัติและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
22 คำขอมีบัตรประจำตัว-จนท.ของรัฐอิเล็กทรอนิกส์
23 ตัวอย่างภาพถ่ายสำหรับทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
24 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน
25 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
26 หนังสือขอลาออกจากราชการ

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 บันทึกขอแก้ไขเกรด
2 แบบฟอร์มเปลี่ยนคะแนนI

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 Link เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่