ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook
บุคลากร

แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 แบบรายงานเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)-ส่วน-1
3 ใบสำคัญรับเงิน
4 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ตปท-ในประเทศ)-ส่วน-2-และ-3

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 บันทึกข้อความ ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
2 ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
3 แบบใบลาพักผ่อน
4 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
5 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
6 แบบใบลาติดตามคู่สมรส
7 ใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ
8 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9 แบบใบลาอุปสมบท
10 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
11 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
12 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
13 แบบใบขอยกเลิกวันลา
14 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
15 แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
16 แบบฟอร์มปรับคุณวุฒิ
17 แบบฟอร์มเขียนรายงานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและฟังการบรรยาย ภายในประเทศ
18 แนวปฏิบัติในการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
19 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
20 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ปี และ 3 ปี)
21 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ทดลองงาน)
22 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ลักษณะประจำ)
23 แบบประวัติและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
24 แบบประวัติและผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
25 คำขอมีบัตรประจำตัว-จนท.ของรัฐอิเล็กทรอนิกส์
26 ตัวอย่างภาพถ่ายสำหรับทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
27 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน
28 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
29 หนังสือขอลาออกจากราชการ

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 บันทึกขอแก้ไขเกรด
2 แบบฟอร์มเปลี่ยนคะแนนI

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 Link เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่