ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

รายวิชาที่จัดการเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

รายวิชาที่จัดการเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

โครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB)
*SPECIAL PROJECT I และ II จัดการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษาปีการศึกษา ภาคเรียนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา
2557 1 040613101 FUNDAMENTAL OF COMPUTER SCIE
080103001 ENGLISH I
2 040613121 COMPUTER PROGRAMMING II
040613191 DISCRETE MATHEMATICS FOR COM
080103002 ENGLISH II
2558 1 080103001 ENGLISH I
040613101 FUNDAMENTAL OF COMPUTER SCIE
040613202 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM
040613222 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 
080103012 READING I
2 040613121 COMPUTER PROGRAMMING II
040613191 DISCRETE MATHEMATICS FOR COM
080103002 ENGLISH II
040613241 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
040613272 COMPUTER ORGANIZATION AND AR
080103016 ENGLISH CONVERSATION I
2559 1 040613101 FUNDAMENTAL OF COMPUTER SCIE
080103001 ENGLISH I
040613202 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM
040613222 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
080103012 READING I
040613331 DATABASE SYSTEMS
040613344 SOFTWARE ENGINEERING
040613469 DATA PATTERN RECOGNITION
040613496 COMPUTER SYSTEM SECURITY
2 040613424 ADVANCED PROGRAMMING
040613121 COMPUTER PROGRAMMING II
040613191 DISCRETE MATHEMATICS FOR COM
040613272 COMPUTER ORGANIZATION AND AR
040613374 OPERATING SYSTEM
040613349 HUMAN COMPUTER INTERACTION
040613393 NUMERICAL METHOD
080103002 ENGLISH II
040113005 CHEMISTRY FOR EVERYDAY LIFE
080103016 ENGLISH CONVERSATION I
2560 1 080103001 ENGLISH I
080103012 READING I
040613222 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
040613331 DATABASE SYSTEMS
040613351 COMPUTER NETWORKS
040613496 COMPUTER SYSTEM SECURITY
040613463 DECISION SUPPORT SYSTEM
040313017 EXERCISE SKILL AND SPORT
2 040113005 CHEMISTRY FOR EVERYDAY LIFE
040613121 COMPUTER PROGRAMMING II
040613191 DISCRETE MATHEMATICS FOR COM
040613349 HUMAN COMPUTER INTERACTION
040613374 OPERATING SYSTEM
080103002 ENGLISH II
080103016 ENGLISH CONVERSATION I
040613393 NUMERICAL METHODS
040613354 INTER-NETWORKING TECHNOLOGY
2561 1 040313017 EXERCISE SKILL AND SPORTk
080103001 ENGLISH I
040313018 HUMAN BODY AND HEALTH
040613222 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
080103012 READING I
040613331 DATABASE SYSTEMS
040613351 COMPUTER NETWORKS
040613374 OPERATING SYSTEM
040613425 MOBILE APPLICATION DEVELOPME
040613467 MACHINE LEARNING
2 040313018 HUMAN BODY AND HEALTH
040313017 EXERCISE SKILL AND SPORT
040613292 DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHM
040613496 COMPUTER SYSTEM SECURITY
040613354 INTER-NETWORKING TECHNOLOGY
040613121 COMPUTER PROGRAMMING II
040613191 DISCRETE MATHEMATICS FOR CS
040613393 NUMERICAL METHODS
040503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE
040613407 DISCRETE MATHEMATICS FOR CS
080103002 ENGLISH II
080103016 ENGLISH CONVERSATION I
2562 1 040313017 EXERCISE SKILL AND SPORT
040613102 COMPUTER PROGRAMMING I
080103001 ENGLISH I
040613202 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM
040613222 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
080103030 ACADEMIC READING
040613351 COMPUTER NETWORKS
040613374 OPERATING SYSTEM
040613326 WEB DEVELOPMENT
040613312 COMPUTER GAME DESIGN
2 080103002 ENGLISH II
040613121 COMPUTER PROGRAMMING II
040503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE
040613191 DISCRETE MATHEMATICS FOR COM
080103034 ENGLISH CONVERSATION
040613241 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
040613292 DESIGN AND ANALYSIS OF ALGOR
040613349 HUMAN COMPUTER INTERACTION
040613393 NUMERICAL METHODS
040613425 MOBILE APPLICATION DEVELOPME
2563 1 040313017 EXERCISE SKILL AND SPORT
040613102 COMPUTER PROGRAMMING I
080103001 ENGLISH I
040613202 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM
040613222 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
080103030 ACADEMIC READING
040613331 DATABASE SYSTEMS
040613351 COMPUTER NETWORKS
040613312 COMPUTER GAME DESIGN
040613467 MACHINE LEARNING
040613457 WIRELESS COMMUNICATIONS
2 080103002 ENGLISH II
040423001 ENVIRONMENT AND ENERGY, 3(3-0)
040613121 COMPUTER PROGRAMMING II
040613191 DISCRETE MATHEMATICS FOR COM
080103034 ENGLISH CONVERSATION
040613241 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
040613292 DESIGN AND ANALYSIS OF ALGOR
040613349 HUMAN COMPUTER INTERACTION
040613393 NUMERICAL METHODS
040613425 MOBILE APPLICATION DEVELOPME
040613496 COMPUTER SYSTEM SECURITY
2564 1 040313017 EXERCISE SKILL AND SPORT
040613103 DISCRETE MATHEMATICS FOR COM
040613201 COMPUTER PROGRAMMING I
040613202 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM
040613222 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
080103030 ACADEMIC READING
040613331 DATABASE SYSTEMS
040613351 COMPUTER NETWORKS
040613374 OPERATING SYSTEM
040613312 COMPUTER GAME DESIGN
040613467 MACHINE LEARNING
040613905 BLOCKCHAIN
040613457 WIRELESS COMMUNICATIONS
040613292 DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS(หลักสูตร 54/59)
040613102 COMPUTER PROGRAMMING I (หลักสูตร 54/59)
2 040603002 COMPUTER SYSTEM AND APPLICATION
040613104 MATHEMATICS FOR COMPUTING
040613203 STRUCTURED PROGRAMMING
040613301 DATABASE SYSTEM
080103034 ENGLISH CONVERSATION
040613241 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
040613292 DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHM
040613349 HUMAN COMPUTER INTERACTION
040613393 NUMERICAL METHODS
040613425 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
040613121 COMPUTER PROGRAMMING II (หลักสูตร 54/59)