ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook
บุคลากรสายสนับสนุน
P1

นาย ฐิตินันท์ ขันทอง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

titinan.k@sci.kmutnb.ac.th

P1

นางสาว อาลิษา หุ่นไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

alisa.h@sci.kmutnb.ac.th

P1

นางสาว จันทิมา อรรฆรุจิรัตน์

นักวิชาการศึกษา

jantima.p@sci.kmutnb.ac.th

P1

นาย เกรียงไกร เอี่ยมวงค์

ช่างเทคนิค

kriangkrai.a@sci.kmutnb.ac.th

P1

นายนที ปัญญาประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

natee.p@sci.kmutnb.ac.th

P1

นางสาว อุษณีย์ บัลลังน้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ousanee.b@sci.kmutnb.ac.th