ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook
บุคลากรสายวิชาการ

ผู้บริหารภาควิชา

P1

ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาฯ

P1

ผศ.ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

ธุระการ

P1

รศ.ดร.ธนภัทร์
อนุศาสน์อมรกุล

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายสารสนเทศและกิจการภายในและธุรการ

P1

อาจารย์ ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและธุรการ

P1

ผศ.ดร.สุวัจชัย
กมลสันติโรจน์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการและธุรการ

P1

ผศ.ดร.คันธารัตน์
อเนกบุณย์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและธุรการ

P1

ผศ.ดร.นิกร
สุทธิเสงี่ยม

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายวิจัยและบริหารความเสี่ยงและธุรการ

คณาจารย์

P1

ผศ.นนทกร สถิตานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

P1

รศ.ดร.กฤดาภัทร สีหารี

P1

ผศ.ดร.กอบเกียรติ สระอุบล

P1

รศ.ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์

P1

รศ.ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

P1

ผศ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล

P1

ผศ.สถิตย์ ประสมพันธ์

P1

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย

P1

อาจารย์ ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

P1

อาจารย์ อนุสรณ์ วงษ์สนิท

P1

อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้ว

P1

อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา

P1

อาจารย์ ดร.ธรรศฏภณ สุระศักดิ์

P1

อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล

P1

อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์