ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   luepol.p@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4615

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์ (LPP)

Asst.Prof.Luepol Pipanmekaporn, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก (Computer Science)  Queensland University of Technology, Australia

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานทางวิชาการ

1.Luepol Pipanmekaporn, Suwatchai Kamonsantiroj, Earn Suriyachay (2019). “Learning Short Text Representation using Non-Negative Matrix Factorization and Word Semantic Correlations”. In Proceedings of 8th International Congress on Advanced Applied Informatics. Toyama, Japan (July 7-12), pp. 617-622.

2.Karnthaapha, P., Pipanmaekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2018). “Topic-based User Profile Model for POI Recommendations.” in Proceedings of 2018 2nd International Conference on Intelligent Systems, Metaheuristics and Swarm Intelligence. Phuket, Thailand, (March 24-25), pp. 143-147.

3.Pipanmaekaporn, L., Wichinawakul, P. and Kamonsantiroj, S. (2017). “Mining Accelerometer Data for Smartphone-fall detection. ” in Proceedings of 2017 10 th KST International Conference on Knowledge and Smart Technology, Chiangmai. Thailand, (January 31 – February 3), pp. 74-79.

4.Kamonsantiroj, S., Wannatrong, L. and Pipanmaekaporn, L. (2017). “Improving Pitch Class Profile for Musical Chords Recognition Combining Major Chord Filters and Convolution Neural Networks.” in Proceedings of 2017 6th IIAI International Conference on Advanced Applied Informatics. Shizuoka, Japan, (July 9-13), pp. 880-885.

5.Pornsupikul, S., Pipanmaekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2017). “Mining from VMS data for identifying fishing tackles.” in Proceedings of 2017 2nd International Conference on Robotics, Control and Automation (ICRCA '17). Kitakyushu, Japan, (September 15 – 18), pp. 35-40.

6.Pipanmaekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2017). “Enhancing Topic Models for Short Text using Deep Autoencoder.” in Proceedings of 2017 9th International Conference on Computer and Future Communication (ICFCC 2017). Nagoya, Japan, (April 21- 23), pp. 392-397.

7.Sumana, Y., Kamonsantiroj S., and Pipanmaekaporn L. (2017). “Concurrent Test Case Generation for UML Activity Diagram Based on Dynamic Programming.” in Proceedings of 2017 6th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2017). Bangkok, Thailand, (February 26-28), pp. 33-38.

8.Panyapanuwat, P., Kamonsantiroj, S. and Pipanmaekaporn, L. (2017). “ Time-Frequency Ratio Hashing for Content-Based Audio Retrieval.” in Proceedings of 2017 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2017). Chon Buri, Thailand. (February 1-4), pp. 205-210.