ประวัติภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2536 โดยแยกออกมาจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเดิมคือภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ในปีพุทธศักราช 2530 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์เป็นรุ่นแรก

ในปีพุทธศักราช 2536 เมื่อบุคลากรในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มากขึ้น จึงได้แยกออกมาจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มาบริหารจัดการ และได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) ปีพุทธศักราช 2537 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) และหยุดรับนักศึกษาในปีพุทธศักราช 2553

2) ปีพุทธศักราช 2546 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีการปรับปรุงเรื่อยมา ล่าสุดปรับปรุงปีพุทธศักราช 2562

3) ปีพุทธศักราช 2554 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงในปีพุทธศักราช 2559

4) ปีพุทธศักราช 2559 ในภาคการศึกษาที่ 2 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่

ปัจจุบันภาควิชามีการเรียนการสอนใน 4 หลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


March 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31