ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook
ประวัติ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2536
โดยแยกออกมาจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งเดิมคือภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2530

2536

2537

2546

2554

2559

ปัจุบัน