ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook
นักศึกษา

แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 คพ.01 - แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ
2 คพ.02 - แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ 1
3 คพ.03 - แบบฟอร์มขอสอบปริญญานิพนธ์
4 คพ.04 - หนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ
5 ใบตรวจปริญญานิพนธ์
6 สมุดบันทึกการให้คำปรึกษาโครงงานพิเศษ

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 ใบตรวจปริญญานิพนธ์ CSB
2 CSB-A แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
3 CSB-01 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ
4 CSB-02 แบบฟอร์มขอสอบก้าวหน้า
5 CSB-03 แบบฟอร์มขอสอบป้องกัน
6 CSB-04 หนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ
7 CSB-06 รายงานผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์วิชาโครงงานพิเศษ
8 CSB-07 รายงานผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์วิชาโครงงานพิเศษ
9 CSB-08 เอกสารแสดงผลการเรียน
10 CSB-09 แบบฟอร์มคำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาอังกฤษ
11 CSB-10 แบบฟอร์มคำร้องขอเสนอผลการวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบแทนการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
12 CSB scorlaship A ทุนเรียนดี/ทุนขาดแคลน
13 เอกสารสำคัญการรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัตร

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 คพ.05 - หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
2 แบบประเมินผลฝึกงาน
3 ใบลงเวลาฝึกงาน
4 สมุดบันทึกการฝึกงาน
5 หนังสือส่งตัวฝึกงาน
6 หนังสือรับรองการฝึกงาน

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2 บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ
3 บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ-ความก้าวหน้า
4 บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ
5 บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้-ขอสอบวัดคุณสมบัติ
6 บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ ฉบับแก้ไข
7 บ.007 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาเพื่อลาศึกษา-ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
8 บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา-ขอกลับเข้าศึกษา
9 บ.009 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ-ตีพิมพ์
10 บ.010 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
11 บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (แผน ข)
12 บ.013 คำร้องเสนอผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
13 บ.014 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ
14 บ.015 คำร้องขอลาออก (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา)
15 บ.016 คำร้องขอรายงานนักศึกษาเดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
16 บ.101 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ
17 บ.102 โครงการย่อ-บทคัดย่อ
18 บ.103 ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา
19 บ.201 คำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
20 บ.202 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 บ.203 คำร้องขอเป็นนักศึกษาพิเศษ
22 บ.204 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
23 บ.205 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา-สาขาวิชา-แขนงวิชา
24 บ.206 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
25 บ.207 คำร้องทั่วไป

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 ใบมอบฉันทะการลงทะเบียนวิชาเรียน
2 คำร้องขอลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
3 คำร้องขั้นตอนการโอนรายวิชาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระดับ ปวช. และปริญญาตรี
4 คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(ธ.กรุงเทพ)
5 คำร้องทั่วไป .PDF
6 บัตรถอนวิชาเรียน .PDF
7 บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน
8 หนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน
9 หนังสือรับทราบวิทยาทัณฑ์

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 คำร้องขอลาออก
2 คำร้องขอเอกสารการศึกษา
3 คำร้องขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย