ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4619

อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์ (PLS)

Prachyaporn Liangsutthisakon

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท  M.S. (Information Science) University of Pittsburgh, USA

ปริญญาโท  M.S. (Telecommunications) University of Pittsburgh, USA

ปริญญาตรี  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานทางวิชาการ

ปริเยศ ทรัพย์สินพันธ์ และ ปรัชญาพร  เลี้ยงสุทธิสกนธ์, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง,” Proceedings of ECTI-CARD 2009.

H. A. Karimi, P. Krishnamurthy, and P. Liangsutthisakon, "Real-Time Routing in Mobile Networks Using GPS and GIS Techniques", HICSS'2000, January 2000.

P. Krishnamurthy, H. Karimi, and P. Liangsutthisakon, "Telegeoinformatics: A Novel Approach Towards Efficient Resource Allocation and Application and Protocol Development for Wireless Communications," Proceedings of PDPTA'2000. 

P. Liangsutthisakon, P. Krishnamurthy, and H. Karimi, "An Efficient and Accurate Handoff Procedure Through the Utilization of Telegeoinformatics in Wireless Communications," Proceedings of AIT conference, Thailand, 2000.