ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   anusorn.w@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4624

อาจารย์อนุสรณ์ วงษ์สนิท (AWS)

Anusorn Wongsanit

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ

-