ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4620
ช่องทางการติดต่อ LINE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล (CHR)

Asst.Prof.Chiabwoot Ratanavilisagul, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

⨀ ปริญญาเอก  วศ.ด. (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
⨀ ปริญญาโท  วศ.ม. (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
⨀ ปริญญาตรี  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผลงานทางวิชาการ

    ⨀ Mutation Period Calculation for Particle Swarm Optimization
        Published in: International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS 2011)
    ⨀Selective Crossover base on Fitness in Multi-Swarm Optimization
        Published in: International Conference on Emerging Trends in Computer and Image Processing
    ⨀A Modified Particle Swarm Optimization with Dynamic Particles Re-initialization Period
        Published in: 10th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2014)
    ⨀A Modified Particle Swarm Optimization with Dynamic Mutation Period
        Published in: Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI)
    ⨀A modified particle swarm optimization with mutation and reposition
        Published in: International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC)
    ⨀ Dynamic population and mutation strategy assisted modified particle swarm optimization with mutation
        Published in: ScienceDirect
    ⨀ ระบบโฆษณาอัตโนมัติบนทวิตเตอร์โดยใช้จาวาสคริปต์
        Published in: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    ⨀ Particle Swarm Optimization with adjusting Scope of Particles Distribution Automatically
        Published in: International Journal of Computer Science and Electronics Engineering (IJCSEE)
    ⨀ Modified Ant Colony Optimization with Pheromone Mutation for Travelling Salesman Problem
        Published in: 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
        Telecommunications and Information Technology ECTI-CON 2017 (IEEE Conference), pp.411-414.
    ⨀ Modified Ant Colony Optimization with Updating Pheromone by Leader and Re-Initialization Pheromone
        for Travelling Salesman Problem
        Published in: 2018 International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST)
    ⨀ T. Ngamsantivong, C. Ratanavilisagul. "The Conversion of Dependency and Association in UML Design Class",
        Published in: 4th International Conference on Computer, Communication and Control Technology
        Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering
    ⨀ Ratanavilisagul, C. (2020). “Modification fitness function of particle swarm optimization to
        improve the cluster centroid.” In proceedings of IOP Conference Series:
        Materials Science and Engineering, Volume 965, International Conference on Engineering and
        Industrial Technology (ICEIT 2020) 11-13 Sep 2020, Pattaya, Thailand. 1 - 10.
    ⨀ Ratanavilisagul, C. (2020). “A novel modified particle swarm optimization algorithm with mutation for data
        clustering problem.” In proceedings of the 5th International Conference on
        Computational Intelligence and Applications (ICCIA 2020). 19-21 June 2020, Beijing, China. 55 - 59.
    ⨀ Ratanavilisagul, C. (2019). “Modified Ant Colony Optimization with mutation and Reset
        Pheromone for Travelling Salesman Problem.” In proceedings of the 7th CreTech International
        conference 2019. 19-21 July 2019, Loft Mania Boutique Hotel Chumphon Thailand. 1 - 7.
    ⨀ Ratanavilisagul, C. (2021). A novel modified Ant Colony Optimization Algorithm by
        resetting and updating pheromone for Vehicle Routing
        Problem with Time Windows Published in: 2021 the 7th International Conference
        on Computer and Communications
    ⨀ Ratanavilisagul, C. (2021). Modified Ant Colony Optimization for Vehicle Routing Problem with
        Time Windows using Limited Search Space and Novel Updating Pheromone
        and Re-initialization Pheromone Techniques Published in:
        2021 ICIC Express Letters, Part B: Applications
        (An International Journal of Research and Surveys)
    ⨀ Ratanavilisagul, C. (2022). Modified Ant Colony Optimization with
        route elimination and pheromone reset for Multiple Pickup and Multiple
        Delivery Vehicle Routing Problem with Time Window Published in:
        Journal of Advanced Computational Intelligent and Intelligent Informatics