ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   thattapon.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4629

อาจารย์ ดร.ธรรศฏภณ สุระศักดิ์ (TSR)

Thattapon Surasak, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Communications Engineering), National Tsing Hua University, Taiwan (ROC)

M.Sc. (Telecommunications Engineering), University of Sunderland, United Kingdom

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

Conference Proceedings

T. Surasak, P. Praking, and K. Kitchat, "Leveraging Support Vector Machine for Sports Injury Classification," 2023 15th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Chiang Mai, Thailand, Oct. 26-27, 2023.

W. Jarupreechachan, T. Surasak, K. Kitchat, and P. Trakunsathitman, "Mobilizing Health and Work: Investigating the Role of Mobile Instant Messaging (MIM) as a Community Medium for Health Information Acquisition Among Thai Low-Income Workers", 2023 International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology (SIET) (SIET 2023), Bali, Indonesia, Oct. 24-25, 2023.

W. Jarupreechachan, K. Kitchat, and T. Surasak, "‘Do Not Disturb’: An Implication Design To Be Alerted But Less Stress," 2023 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic), Semarang, Indonesia, Sep. 16-17, 2023.

K. Kitchat, Y.-J. Chen, M.-T. Sun, and T. Surasak, "Taillight Signal Recognition via Sequential Learning," 52nd International Conference on Parallel Processing Workshops (ICPP Workshops '23), Salt Lake City, Utah, USA, Aug. 7-10, 2023.

W. Jarupreechachan and T. Surasak, "Developing Healthcare Chatbot: Migrant Workers' Study With Design Implication," 2023 8th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), Bangkok, Thailand, May 18-19, 2023.

T. Surasak and K. Kitchat, "Application of Deep Learning on Student Attendance Checking in Virtual Classroom," 2022 4th International Conference on Electrical, Control and Instrumentation Engineering (ICECIE), Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 26, 2022.

K. Kitchat, P. Pura and T. Surasak, "Masked Face Classification using Convolution Neural Network," The International Conference on Government Technology and Innovation, Bangkok, Thailand, Mar. 24-25, 2022.

K. Kitchat, K. Limjumroonrat and T. Surasak, "Twitter Sentiment Analysis towards COVID-19 Vaccines: A Case Study in New York City," 2021 IEEE 2nd International Conference on Technology, Engineering, Management for Societal Impact using Marketing, Entrepreneurship and Talent (TEMSMET), Pune, India, Dec. 2-3, 2021.

N. Wattanavichean, J. Boonchai, S. Yodthong, C. Preuksakarn, S. C.-H. Huang and T. Surasak, "Discriminate Raman/GFP Spectra of Yeast Mitochondria Using Convolutional Neural Network," 2020 5th International Conference on Information Technology (InCIT), Chonburi, Thailand, Oct. 21-22, 2020.

A. Udomlumlert, T. Surasak, P. Kamin, N. Vichaidis, S. C.-H. Huang and N. Jiteurtragool, "The Development of Air Quality Monitoring System Using IoT and LPWAN," 2020 5th International Conference on Information Technology (InCIT), Chonburi, Thailand, Oct. 21-22, 2020.

N. Ounnimit, P. Ekthammabordee, P. Boonsieng, P. Kamin, N. Jiteurtragool and T. Surasak, "The 2D&3D Sketching Application on Air using Leap Motion Controller," National Conference on Information Technology (NCIT2020), Chonburi, Thailand, Oct. 21-22, 2020.  

A. Kiewprasert, N. Jiteurtrakool and T. Surasak, "Framework for Blockchain-Based Internet of Things Devices Identity Management," The 13th UDRU National Graduate Research Conference, Udon Thani, Thailand, Oct. 17, 2020.

K. Kitchat, M. Sun, J. H. Ganesh and T. Surasak, "Wildlife Thirst Protection Using Raspberry Pi," The 13th UDRU National Graduate Research Conference, Udon Thani, Thailand, Oct. 17, 2020.

T. Surasak, C. Sangangam, R. Kamol, C. Preuksakarn and S. C.-H. Huang, "Thai Agriculture Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things: A System Design," in Proceedings of 2019 National Symposium on Telecommunications (NST 2019), Taichung, Taiwan, Jan 24-26, 2019.

T. Surasak and S. C.-H. Huang, "Enhancing VoIP Security and Efficiency using VPN," 2019 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC), Honolulu, HI, USA, Feb 18-21, 2019.

T. Surasak, I. Takahiro, C. Cheng, C. Wang, and P. Sheng, "Histogram of Oriented Gradients for Human Detection in Video," 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), Bangkok, May 17-18, 2018.

International Journal 

K. Kitchat, M.-H. Lin, H.-S. Chen, M.-T. Sun, K. Sakai, W.-S. Ku, T. Surasak, "A deep reinforcement learning system for the allocation of epidemic prevention materials based on DDPG," Expert Systems with Applications, Volume 242, 2024, 122763.

J. Zhang, M. Tsai, K. Kitchat, M. Sun, K. Sakai, W. Ku, T. Surasak and T. Thaipisutikul, "A secure annuli CAPTCHA system," Computers & Security, Volume 125, 2023, 103025.

N. Wattanavichean, J. Boonchai, S. Yodthong, C. Preuksakarn, S. C.-H. Huang, and T. Surasak, “GFP Pattern Recognition in Raman Spectra by Modified VGG Networks for Localisation Tracking in Living Cells,” Engineering Journal (EJ), 25 (2), 2021, pp. 151-160.

K. Wisessing, P. Ekthammabordee, T. Surasak, S. C.-H. Huang and C. Preuksakarn, "The Prototype of Thai Blockchain-based Voting System" International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 11(5), 2020, pp. 63-68.

T. Surasak, N. Wattanavichean, C. Preuksakarn and S. C.-H. Huang, "Thai Agriculture Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things," International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 10(9), 2019, pp. 578-583.