ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4618

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยม (NKS)

Asst.Prof.Nikorn Sutthisangiam, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

Doctor of Engineering in Electrical Engineering

The Institute for Communication Technologies and Embedded Systems (ICE) RWTH Aachen University

The Sirindhorn International Thai-Germen Graduate School of Engineering, 2557

M.Sc in Communication Engineering

The Sirindhorn International Thai-Germen Graduate School of Engineering, 2549

วิศวกรรมศาสตร์บันฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546

ผลงานทางวิชาการ

  • Daruthep P., Sutthisangiam N., (2020). “Development of Automated Processing for High-Definition Mapping System.”, in Proceeding of  IEEE 22th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT2020). PyeongChang, South Korea, (August 19-23), pp. 507-510.

  • Pongpunpurt P., Khawsuk W., Sutthisangiam N. (2019). “Development of Huffman Code for LORA Technology.”, in Proceeding of 5th IEEE Smart World Congress (SmartWorld 2019). Leicester, United Kingdom, (August 19-23), pp. 1882-1887.

  • Yaemjaem, A., Sutthisangiam, N., Sompan, A., Sa-ngiam, A.and Jindasee, P. (2018). “Development of High-Definition 3D Mapping System for Water Resources Management.” in Proceedings of 5th International Conference on Advanced Informatics : Concept Theory and Applications (ICAICTA).Krabi, Thailand, (August 14-17), pp. 219-223.

  • Phuengsaeng, P. and Sutthisangiam, N. (2018). “Automatic Corrective Elevation of GPS Trajectory in Urban Area.” in Proceedings of 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018). Bangkok, Thailand, (September 26-28), pp. 458-462.

  • Bamrungpruk, S. and Sutthisangiam, N. (2018). “Software-based Timing Synchronization
    for Point Cloud Reconstruction.” in Proceedings of International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS 2018). Bangkok, Thailand, (October 21-24), pp. 37-41.

  • Imlimtan, K. and Sutthisangiam, N. (2018).“Realtime WIFI Mapping Using Smart Phone Sensors with Personal Dead-Reckoning Technique” in Proceedings of Electrical Engineering Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI). Chiang Rai, Thailand, (July 18-21), pp. 345-348.

  • Duangsri, W., Somrobru, M. and Sutthisangiam, N. (2018). “ Performance Enhancement for Co-Channel Interference Cancellation with Smart Antenna and Power Adaptive in Cooperative Communication.” in Proceedings of 20th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT2018).  Gangwon-do, South Korea, (February 11-14), pp. 426-431.