ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4619

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน (NSD)

Nuttawut Sroidokson

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปริญญาตรี  อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ

-