ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   yonchanok.k@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 0

อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้ว (ลาศึกษาต่อ) (YCK)

Yonchanok khaokaew

วุฒิการศึกษา

BSc in computer science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
MSc in computer science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ