ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4603

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤดาภัทร สีหารี (GDP)

Assoc.Prof.Gridaphat Sriharee, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), เดิม (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abroad experience:

     Posdoctoral Research fellow: ERCIM Fellowship 2007-2008, Department of Information Security and Communication Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway 

     PhD Visiting Scholar: Department of Computer Science, University of Georgia, Atlanta, USA 2003-2004

Expertise:

    Semantic Procesing, Ontology, Web, Software Engineering

Interest:

     Semantic Analysis and NLP

     Development of learning game and platform

     Data science for finance

Certificate:

AT*SQA Software Testing Certifications

ผลงานทางวิชาการ

G. SrihareeP. KhongbanK.WongpipanToward IoT and Data Analytics for The Chicken Welfare using RFID Technology, 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24-27 May 2022, DOI: 10.1109/ECTI-https://ieeexplore.ieee.org/document/9795547
 
G. Sriharee, Applying Exploratory Search for Self-Paced Learning using Tagging,The 5th International Conference on Advances in Artificial Intelligence (ICAAI)Pages 117–123,https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3505711.3505727
 
International Journal

Sriharee, G. "The Design Patterns for Language Learning and the Assessment on Game-Based Learning,"International Journal of Information and Education Technology,  Vol. 10(2): 95-103, 2020. 

Gridaphat Sriharee, "An ontology-based approach to auto-tagging articles",
Vietnam Journal of Computer Science volume 2, pages85–94(2015)

 

Book

หลักภาษาโปรแกรม, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ISBN 978-616-368-102-7, 2565 

เว็บเชิงความหมาย, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ISBN 978-616-7701-28-8, 2556

การโปรแกรมบนเว็บ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ISBN 978-616-368-006-8, 2557