ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4625

รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ (BLT)

Assoc.Prof.Benchaphon Limthanmaphon, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

Education and qualifications

 • PhD (1999-2004) in Computer Science from University of Southern Queensland, Australia; Topic: Agent Support and Case-Based Reasoning for E-Commerce Transaction.
 • MSc (1993-1997) in Computer Science, Department of Computer Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand; Thesis: A Design of Security System for the OSF/1 Operating System.
 • BSc (1988-1992) in Applied Computer Science from King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand; Project: Online Student Registration System Development for KMITNB.

Research Interests

 • Computer System Security
 • Web Intelligence
 • Security issues in E-Commerce and Web Services
 • IoT Security

Courses

 • Operating System
 • Computer System Security
 • Cybersecurity
 • Distributed System
 • UNIX Tools
 • Research Methodlogy
 • Internet and E-Commerce Technology
 • Computer Center and Project Management
 • Computer Ethics

Awards 

 • Fulbright Thai Visiting Scholarship 2021-2022 (Yale University)
 • Enterprise Software Cooperation Project, Software Engineering Excellent Center, sponsor by SIPA, October – November, India 2007
 • Royal Thai Government Scholarship 1998-2003 

ผลงานทางวิชาการ

K. Saraubon, B. Limthanmaphon, P. Jantarapimporn and S. Chaorainak, "Voice-controlled Emoji LED Car Display using CNN and IoT Technology," in World Conference on Computer Science and Information Technology (WCCSIT-23), Switzerland, 27–28 July 2023.

K. Saraubon and B. Limthanmaphon, "IoT Telemonitoring System for Quarantine," TEM Journal, vol. 10, no. 1, pp. 105-112, February 2021.

Tanapat Anusas-amornkul, Kittirat Intarak, Benchaphon Limthanmaphon, “Security Enhancement on ECC Dynamic Point Encoding for IoT”, WorldS4 2020, 4th World Conference on Smart Trends in Systems, security and sustainability IEEE, UK, July 27 – 28, 2020.

Prattana  Thoopsamut and Benchaphon Limthanmaphon, “Handwritten Signature Authentication using Color Coherence Vector and Signing Behavior” The 2nd International Conference on Information Science and System (ICISS 2019), ACM (ISBN: 978-1-4503-6103-3), Tokyo, Japan, March 16-19, 2019

Ngamwitroj, S. and Limthanmaphon, B. (2018).“Adaptive Android Malware Signature Detection.” In Proceedings of 2018 International Conference on Communication Engineering and Technology (ICCET 2018). ACM, Singapore, (February 24-26), pp. 22-25.

Cherdmuangpak, N., Anusas-Amornkul, T. and Limthanmaphon, B. (2017). “Two factor image-based password authentication for junior high school students.”2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Nakhon Si Thammarat, Thailand, (July 12-14), pp.1–6.

Kitbumrung, P. and Limthanmaphon, B. (2015). “ECC Dynamic Point Encoding on Mobile Device.”in Proceedings of 2nd International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCTIM 2015). IEEE, Johor, Malaysia, (April 21-23), pp. 37-42.

Chanachai  Phakoontod and Benchaphon Limthanmaphon (2012) “Malicious Web Page Detection Based o n Feature Classification” Proceedings - 2012 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCIT, ICEI and ICACT), ICCCT 2012, pp. 66-71

Limthanmaphon, B. and Saraubon, K. (2011) “Enhanced Email Spam Prevention through Sender Verification Dual Models” ICIEIS 2011, Part1 CCIS 251 Springer, pp 343-354.

Kobkiat Saraubon, Benchaphon Limthanmaphon, “Fast Effective Botnet Spam Detection”, in Proceedings of 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT 2009), IEEE, Seoul, November, 2009.

Setthapong Thunyarittikorn, B Limthanmaphon, “E-Coupon: Payment Web Services”, In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), Phuket, Thailand, May, 2009. 

Sakkanart Nunthong , B Limthanmaphon, “Automated Web Service Composition Using Rule-based Engine” In Proceedings of the 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008), Kanchanaburi, Thailand, May, 2008. 

K. Saraubon and B. Limthanmaphon, "IoT Telemonitoring System for Quarantine," TEM Journal, vol. 10, no. 1, pp. 105-112, February 2021.

Benchaphon Limthanmaphon and Kobkiat Saraubon, “Botnet Spam Detection and Facebook Phishing Scam Awareness”, The Journal of KMUTNB., Vol. 21, No. 3, Sep. - Dec. 2011.