ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   khantharata@kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4613

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์ (KAB)

Asst.prof.Khantharat Anekboon, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

• V. Kamthang and K. Anekboon, "White Leg Shrimp Larvae Counting System," 2024 16th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), Krabi, Thailand, 2024, pp. 201-206, doi: 10.1109/KST61284.2024.10499682.

• Khantharat Anekboon and Nattapat Pratchayatiwat. 2024. Backhoe Detection in Surveillance Area from Aerial Imagery. In Proceedings of the 2023 International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligence (JCRAI '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 79–82. https://doi.org/10.1145/3632971.3632993

• คันธารัตน์ อเนกบุณย์. (2561). DFP-Cosine Similarity สำหรับการวัดความเหมือนของประโยคด้วย Latent Semantic Analysis. การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุรี, (30 สิงหาคม 2561), หน้า 134-141.

• Anekboon, K. (2018). “Automated scoring for short answering subjective test in Thai’s language.” in Proceedings of 2018 International Conference on Image, Video Processing and Artificial Intelligence. Shanghai, China, (August 15-17), pp. 170-177.

• Anekboon, K. (2018). “Feature selection for Bloom's question classification in Thai language.” Intelligent Computing. SAI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 858. Springer, (July 10-12), pp. 152-162.

• Sriharee, G. and Anekboon, K. (2016). “Multiple aspect ranking for researcher expertise finding.” in Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA). Singapore, (September 28-30), pp. 207-211.