ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   nontakorn.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4623

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ (NSN)

Asst.Prof.Nontakorn Sathitanon

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ปริญญาตรี  ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ

-