ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   apisit.r@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ (ART)

Asst.Prof.Apisit Rattanatranurak, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก วศ.ด. (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • ปริญญาโท วศ.ม. (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • ปริญญาตรี วศ.บ. (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ

 • Ketchaya, S., Rattanatranurak, A. (2023). Parallel Multi-Deque Partition Dual-Deque Merge sorting algorithm using OpenMP. Sci Rep 13, 6408, https://doi.org/10.1038/s41598-023-33583-4

 • Ketchaya, S., & Rattanatranurak, A. (2022). Analysis and optimization of Dual Parallel partition Sorting with OpenMP. Applied Computing and Informatics, doi:10.1108/ACI-10-2021-0288

 • Kittitornkun, S., & Rattanatranurak, A. (2021, November). A Parallel Multi-Deque Sorting Algorithm. In 2021 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) (pp. 1-4). IEEE.

 • Rattanatranurak, A., & Kittitornkun, S. (2021). Optimizing MultiStack Parallel (MSP) Sorting Algorithm.Journal of Mobile Multimedia, 723-748.

 • Toemtam, T., Ratanavilisagul, C., Khemthong, T., Kitjanabumrungsak, S., & Rattanatranurak, A. (2021). Development Request Form        Web Application for Students. The Journal of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University, 9(1), 44-52

 • Rattanatranurak, A., & Kittitornkun, S. (2020). A MultiStack Parallel (MSP) Partition Algorithm Applied to Sorting. Journal of Mobile Multimedia, 293-316.

 • Rattanatranurak, A., Jamnongpot, F., Wissawatmontri, W., & Chuayjaroen, P. (2020). SMART CLASSROOM IMPROVEMENT USING WEB APPLICATION. Actual Economy: local solutions for global challenges, 32-37.

 • Rattanatranurak, A., & Kittitornkun, S. (2020, June). A Parallel Triple-Pivot Sorting (PTPSort) Algorithm: Preliminary Results. In 2020 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp. 59-62). IEEE.

 • Rattanatranurak, A., & Kittitornkun, S. (2019, July). Scheduling Algorithms for the Revised PDPSort. In 2019 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp. 65-68). IEEE.

 • Rattanatranurak, A. (2019). Packaging Label Scanner Application on Android. Actual Economy: local solutions for global challenges, 32-35.

 • Meathavee, N., Klomtooksing, K., Kanjanathanawath, A., & Rattanatranurak, A. (2019). Digital System Simulation on Smartphone. The Journal of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University, 6(2), 24-32.

 • Rattanatranurak, A., Sungkao, A., & Khongtanomphan, P. (2019, October). AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR EDUCATION ON ANDROID OPERATING SYSTEM. In INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN BERLIN 2019 (pp. 27-32).

 • Rattanatranurak, A. (2018). Dual parallel partition sorting algorithm. In Proceedings of 2018 the 8th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2018), Bangkok (pp. 685-690).

 • อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์, ธนพนธ์ จันทรวงศ์ สาลี, ไอราวัณ มงคลการ, & ศิริชัย จูทิม. (2016). 3D Motion Capture on Graphic Processing Unit using CUDA.The Journal of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University, 4(2), 25-36. 

 • อัษฎาวุธ อัศวมหาพงษ์, สิทธินนท์ โทนอ่อน, สุรศักดิ์ สุทธิ, & อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์. (2016). Parallel Video Processing Using WebCL.The Journal of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University, 4(1), 57-71.

 • Ranokphanuwat, R., Rattanatranurak, A., Kittitornkun, S., & Tongsima, S. (2013). ANALYSING AND OPTIMIZING SNPHAP USING RADIX-2 COMPUTATION AND OPENMP. In Proceedings of the IASTED International Conference (Vol. 201, No. 3, pp. 1-1).

 • Rattanatranurak, A. Kittitornkun, S., & Tongsima, S. (2013). Optimizing SNPHAP with RADIX Computation. In the 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013).

 • Rattanatranurak, A., Kittitornkun, S., & Tongsima, S. (2012, May). Optimizing and multithreading SNPHAP on a multi-core APU with OpenCL. In 2012 Ninth International Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)(pp. 174-179). IEEE.