ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   earn.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4614

อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย (ENS)

Earn Suriyachay

วุฒิการศึกษา

M.E. (Information and Computer Science)  Chiba University, Japan 

ปริญญาตรี  วท.บ. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

  • Luepol Pipanmekaporn, Suwatchai Kamonsantiroj, Earn Suriyachay (2019). “Learning Short Text Representation using Non-Negative Matrix Factorization and Word Semantic Correlations”.In Proceedings of 8th International Congress on Advanced Applied Informatics. Toyama, Japan (July 7-12), pp. 617-622.