ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   nattagit.j@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ

อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล (NJR)

Nattagit Jiteurtragool, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D., Kochi University of Technology, Japan  
 • ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering), Kochi University of Technology, Japan
 • ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการ

 • Nattagit Jiteurtragool, Tachibana Masayoshi, and Wimol San-Um, “Robustification of a One Dimensional Generic Sigmoidal Chaotic Map with Application of True Random Bit Generation.”, Journal of Entropy, Vol. 20, No. 2, 2018 
 • Chatchai Wannaboon, Nattagit Jiteurtragool, Wimol San-Um, Tachibana Masayoshi, “Phase Difference Analysis Technique for Parametric Faults BIST in CMOS Analog Circuits.”, IEICE Electronics Express, 2018     

 • Nattagit Jiteurtragool, Tachibana Masayoshi, “Hybrid random number generator based on chaotic oscillator.”, Proceeding of the IEEE International Conference on Management and Innovation Technology (MITicon), 2016 
   
 • Nattagit Jiteurtragool, Chatchai Wannaboon, Wimol San-Um, and Tachibana Masayoshi, “True Random Number Generator Based on Compact Chaotic Oscillator.”, Proceeding of the IEEE 15th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 2015 

 • Nattagit Jiteurtragool, Chatchai Wannaboon, and Wimol San-Um, “A Power Control System in DC-DC Boost Converter Integrated with Photovoltaic Arrays using Optimized Back Propagation Artificial Neural Network.”, Proceeding of the IEEE 5th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), 2013  

 • Nattagit Jiteurtragool, Patinya Ketthong, Chatchai Wannaboon, and Wimol San-Um, “A Topologically Simple Keyed Hash Function Based on Circular Chaotic Sinusoidal Map Network.”, Proceeding of the IEEE 15th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2013 

 • Patinya Ketthong, Chatchai Wannaboon, Nattagit Jiteurtragool, and Wimol San-Um, “Simple Trigonometric Chaotic Neuron Models for Associative Memory Neural Networks”, Proceeding of the IEEE 5th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), 2013 

 • Vivat Thongchotchat, Nattagit Jiteurtragool, Kazuhiko Sato, “A Case Study of the Course Recommendation System by using User-based Collaborative Filtering.”, IEICE Technical Report,2019  

 • Udomlumlert, T. Surasak, P. Kamin, N. Vichaidis, S. C.-H. Huang and N. Jiteurtragool, "The Development of Air Quality Monitoring System Using IoT and LPWAN," 2020 5th International Conference on Information Technology (InCIT), Chonburi, Thailand, Oct. 21-22, 2020.