ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   sathit.p@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4621

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์ (SSP)

Asst.Prof.Sathit Prasomphan

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท   วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญปริญาตรี  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผลงานทางวิชาการ

  • Prasomphan, S. (2019). “Improvement of Chatbot in Trading System for SMEs by Using Deep Neural Network.” in Proceedings of 2019 IEEE 4th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA). Chengdu, China, China, (April 12-15), pp. 1-6.

  • Prasomphan, S. (2019). “ Traffic Sign Detection for Panoramic Images Using Convolution Neural Network Technique.” in Proceedings of the 2019 3rd High Performance Computing and Cluster Technologies Conference. Guangzhou, China, (June 22 – 24), pp. 128-133.

  • Prasomphan, S. and Doungwichain, S. (2018). “Detecting Human Emotions in a Large Size of Database by Using Ensemble Classification Model.” Mobile Networks and Applications. MONET. 23(4), (June 29), pp. 1097-1102.

  • Prasomphan, S. and Doungwichain, S. (2017). “Detecting Human Emotion via Speech Recognition by using Ensemble Classification Model.” in Proceedings of 8th EAI International Conference on Big Data Technologies and Applications. Gwangju, South Korea, (November 23–24), pp. 1-6. 
     
  • Prasomphan, S. (2017). “Feature Extraction for Image Content Retrieval in Thai Traditional Painting with SIFT Algorithms.” Communications in Computer and Information Science. (November 27-28), pp. 56-67.

  • Prasomphan S. and Jung J.E. (2017) “Mobile Application for Archaeological Site Image Content Retrieval and Automated Generating Image Descriptions with Neural Network.” Mobile Networks and Applications. MONET, 22(4), (January 5), pp. 642-649.

Prasomphan S. Toward Fine-grained Image Retrieval with Adaptive Deep Learning for Cultural Heritage Image. Computer Systems Science & Engineering. 2023 Feb 1;44(2).

Prasomphan S. Rice Bacterial Infection Detection Using Ensemble Technique on Unmanned Aerial Vehicles Images. Computer Systems Science & Engineering. 2023 Feb 1;44(2).