ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   san.r@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ

อาจารย์ ดร. สรร รัตนสัญญา (SRS)

San Ratanasanya, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), King Mongkut’s University of Technology Thonburi
  • ปริญญาโท M.Eng. (Computer Engineering), King Mongkut’s University of Technology Thonburi
  • ปริญญาตรี B.Eng. (Electrical Engineering), Sirindhorn Institute of Technology, Thammasat University

ผลงานทางวิชาการ

  • Visavakitcharoen, A., Ratanasanya, S., Polvichai, J., “Improving Thai Herb Image Classification using Convolutional Neural Networks with Boost up Features”, ITC-CSCC 2019, June 23-36, 2019, Jeju-Do, South Korea
  • Ratanasanya, S., Polvichai, J., Sirinaovakul, B., “Unsupervised Classification of Geometrical Data based on Particle Swarm Optimization”, TIMES-iCon 2018, Dec. 12-14, 2018, Bangkok, Thailand
  • Ratanasanya, S., Nilanan, K., Yongjittigorngul, C., Jaturon Harnsomburana, J., Sirinaovakul, B., Polvichai, J., “Adaptive Non-Linear AI for Game Using Q-Learning”, ICMEMIS 2018, Nov. 3-6, 2018, Kiryu, Gunma, Japan
  • Kesornsukhon, W., Visutsak, P., Ratanasanya, S., “Chromatic Aberration Detection based on Image Segmentation”, JCSSE2018, July 11-13, 2018, Nakhon Pathom, Thailand
  • Kesornsukhon, W., Visutsak, P., Ratanasanya, S., “Applying Image Segmentation for Detecting Chromatic Aberration”, to appear in International Scientific Conference on Engineering and Applied Sciences, June 27-29, 2018, Okinawa, Japan
  • Ratanasanya, S., Achalakul, T., Polvichai, P., “New Image Registration Framework based on Complex Wavelet and Local Descriptors”, The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2017), July, 2017, pp. 259-262