ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4621

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล (TNA)

Assoc.Prof.Tanapat Anusas-amornkul, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  Ph.D. (Information Science), University of Pittsburgh, USA 

ปริญญาโท  MS. (Telecommunications), University of Colorado at Boulder, USA

ปริญญาตรี  วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

  • Anusas-Amornkul, T. (2019). “Strengthening Password Authentication using Keystroke Dynamics and Smartphone Sensors.” In Proceedings of the 9th International Conference on Information Communication and Management - ICICM 2019. Prague, Czech Republic, (August 23-26), pp.70–74.

  • Moonsin, S. and Anusas-amornkul, T. (2019). “The performance and QoE analysis of B2-DASH algorithm.” International Journal of Internet Protocol Technology. 12(2), (May 9), pp.97-109.

  • Pornchaiyasutthi, T. and Anusas-Amornkul, T. (2019). “A Model for Victim-Rescuer Communications under Collapsed Structures using Node MCU ESP8266.” In Proceedings of the 2019 2nd International Conference on Electronics Communications and Control Engineering - ICECC 2019. Phuket, Thailand, (April 13-16), pp.34–38.

  • Anusas-Amornkul, T. (2018). “A Network Root Cause Analysis and Repair System.”In Proceedings of 2018 6th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI). Basel, Switzerland, (August 27-29), pp.69–73.

  • Anusas-Amornkul, T. and Sangrat, S. (2017). “Linux Server Monitoring and Self-healing System Using Nagios.” Mobile Web and Intelligent Information Systems Lecture Notes in Computer Science. Prague, Czech Republic, (August 21-23), pp.290–302.

  • Moonsin, S. and Anusas-Amornkul, T. (2017). “Bandwidth and buffer-based (B2)-dynamic adaptive streaming over HTTP.” 2017 10th International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops (Ubi-Media). Pattaya, Thailand, (August 1-4), pp.1–6.

  • Cherdmuangpak, N. and Anusas-Amornkul, T., and Limthanmaphon, B. (2017). “Two factor image-based password authentication for junior high school students.” In Proceedings of 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE). Nakhon Si Thammarat, Thailand, (July 12-14), pp.1–6.

  • ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล และ เกษม หวังสุข, (2560).  “ระบบเสริมความแข็งแกร่งต่อการโจมตีแบบระงับบัญชีผู้ใช้งาน” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 3(1), (มกราคม-มิถุนายน), pp. 7-19.

International Journals
- Tanapat Anusas-amornkul and Surawut Moonsin, "The performance and QoE analysis of B2-DASH," Int. J. Internet Protocol Technology, vol. 12, no. 2, pp. 97-109, 2019.
- Yonchanok Khaokaew, Tanapat Anusas-amornkul, and Koonlachat Meesublak, "Intrusion Detection System based on Hybrid Feature Selection and Support Vector Machine (HFS-SVM)," Applied Mechanics and Materials, vol. 781, pp. 125-128, 2015.
- Kasem Wangsuk and Tanapat Anusas-amornkul, "Trajectory Mining for Keystroke Dynamics Authentication," Procedia Computer Science, vol. 24, pp. 175-183, 2013.

National Journals
- ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล และ เกษม หวังสุข, "ระบบเสริมความแข็งแกร่งต่อการโจมตีแบบระงับบัญชีผู้ใช้งาน," วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, vol. 3, no. 1, pp. 7-19, 2560.
- ชนาภา ศิลาวงษ์ และ ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีบีบอัดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทข้อมูล," วิศวกรรมสาร มก., vol. 91, no. มกราคม-มีนาคม 2558, pp. 83-92, 2558.
- เกษม หวังสุข และ ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล, "การพิสูจน์ตัวตนโดยจังหวะการพิมพ์ด้วยวิธีการวัดความต่างของเส้นโคจร," วิศวกรรมสาร มก., vol. 91, no. มกราคม - มีนาคม 2558, pp. 51-60, 2558.