ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   porawat.v@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4612
ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ porawat.com
Line ID: 0897771777

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ (PRV)

Assoc.Prof.Porawat Visutsak, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ

Porawat Visutsak and Keun Ho Ryu (2021), “Thai weaving pattern classification using convolutional neural networks,” Science, Engineering and Health Studies (Accepted)
(Scopus Q4)

Porawat Visutsak, Teeradon Chaiwong, Khemmarin Jirawangkaewworrawut, and Mohamed Daoudi (2021), “Joint Positions Detection for the Elderly Exercises using Backpropagation Neural Network,” NU. International Journal of Science (NU. Int. J. Sci.) vol. 18, no.1, pp. 106-121, 2021, ISSN: 2657-5599. (TCI 2)

Porawat Visutsak (2021), “Activity Classification Using Backpropagation Neural Networks for the Daily Lives of the Elderly,” International Journal of Machine Learning and Computing vol. 11, no. 3, pp. 188-193, 2021, DOI: 10.18178/ijmlc.2021.11.3.1034.

Porawat Visutsak (2021) “Ontology-Based Semantic Retrieval for Durian Pests and Diseases Control System,” International Journal of Machine Learning and Computing vol. 11, no. 1, pp. 92-97, 2021, DOI: 10.18178/ijmlc.2021.11.1.1019.

Porawat Visutsak (2020) “Marching Cubes and Histogram Pyramids for 3D Medical Visualization”, Journal of Imaging 2020, ISSN 2313-433X, 6(9), 88, https://doi.org/10.3390/jimaging6090088. (Scopus Q1) 

 

   

ปริญญาเอก  ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปริญญาโท  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ปริญญาตรี  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์