ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   akara.p@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4610

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา ประโยชน์ (ADP)

Asst.Prof.Akara Prayote, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  (Computer Science and Engineering) University of New South Wales,Australia

ปริญญาโท  (Computer Science)  Asian Institute of Technology, Thailand 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ

1. Prayote, A., Songklang, K. (2018). "Temporal Topic Correlation and Evolution," in Proceeding of 2018 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2018), Nakhon Pathom, Thailand, (July 11-13), pp.1-6.

2. Songklang, K., Prayote, A., (2018). "Discovery and Visualization of Expertise Evolution and Tendency," In Proceedings of 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology: Cybernetics in the Next Decades (KST 2018), Chiang Mai, Thailand, (Jan. 31 - Feb. 3), pp. 68-73.

3. Kheaksong, A., Srisomboon, K., Prayote, A., Lee, W. (2018). "Multicriteria Parent Selection Using Cognitive Radio for RPL in Smart Grid Network," Wireless Communications and Mobile Computing, vol.2018, (February 2018), pp.1-13.

4. Prayote, A. and Kuntichod, A. (2017). “Multi-Role Identification of Sentences using Relevance Vector Space.” The 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE). Nakhon Si Thammarat, Thailand, (July 12-14), pp.1–6.

5. Lee, W., Kaeksong, A. and Prayote, A. (2016). “Performance Evaluation of Smart Grid Communications via Network Simulation 3.” ECTI-CON 2016. Chiang Mai, Thailand, (June 28-July 1)., pp. 1-6.

6. Lee, W., Srisomboon, K. and Prayote, A. (2016). “Fast Spectrum Sensing with Coordinate System in Cognitive Radio Networks.” ETRI Journal. 37(3), (June 2015), pp. 1-10.

7. Srisomboon, K., Prayote, A. and Lee, W. (2015). “Double Constraints Adaptive Energy Detection for Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks.” International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Networking (ICMU). Hakodate City, Hokkaido, Japan, (January 20-22), pp. 1-6.

8. Srisomboon, K., Prayote, A. and Lee, A. (2015). “Two-stage Spectrum Sensing for Cognitive Radio under Noise Uncertainty.” International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Networking (ICMU). Hakodate City, Hokkaido, Japan, (January 20-22), pp. 1-6.