ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4626

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล (KSB)

Assoc.Prof.Kobkiat Saraubon, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี  ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล (กว. เครื่องกล) Associate Mechanical Engineer

 

more info see https://sites.google.com/view/kobkiat/

 

ผลงานทางวิชาการ

 • K. Saraubon and B. Limthanmaphon, "IoT Telemonitoring System for Quarantine," TEM Journal, vol. 10, no. 1, pp. 105-112, February 2021.

 • K. Saraubon, "Development and Evaluation of a Mobile Game as an English Learning Tool for ESL Learners," International Journal of Advanced and Applied Sciences, vol. 8, no. 7, pp. 77-83, July 2021.

 • K. Saraubon, "Learning Media Repository and Delivery System for Smart Classroom using IoT and Mobile Technologies," International Journal of Interactive Mobile Technologies, vol. 13, no. 2, pp. 66-77, February 2019.

 • S. Trongtorsak, K. Saraubon, and & P. Nilsook, "Collaborative Experiential Learning Process for Enhancing Digital Entrepreneurship," Higher Education Studies, vol. 11, no. 1, pp. 137-147, January 2021.

 • S. Wanotayapitak, K. Saraubon, and P. Nilsook, "Process Design of Cooperative Education Management System by Cloud-based Blockchain E-portfolio," International Journal of Online and Biomedical Engineering, vol. 15, no. 8, pp. 4-10, August 2019.

 • Kridsanapong Lertbumroongchai, Kobkiat Saraubon, and Prachyanun Nilsook, "The social-emotional learning process to develop practicing skills for hands-on students," International Journal of Information and Education Technology, vol. 10, no. 8, 2020.

 • Kobkiat Saraubon, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, "System Design of Mobile Augmented Book," International Journal of Interactive Mobile Technologies, vol. 10, no. 1, pp. 52-59, 2016.

 • Kobkiat Saraubon, Panurut Chinakul, and Rittinan Chanpen, "Asset Management System using NFC and IoT Technologies," in 2019 The 3rd International Conference on Software and e-Business, Tokyo, Japan, December 09-11, 2019, pp. 124-128.

 • Kobkiat Saraubon, Keattisuk Anurugsa, and Adichart Kongsakpaibul, "A Smart System for Elderly Care using IoT and Mobile Technologies," in 2018 2nd International Conference on Software and e-Business (ICSEB 2018), Zhuhai, China, 2018, pp. 59-63.

 • Kobkiat Saraubon, Nuttapisit Kongsanit, and Nattapol Santawesuk, "IoT & Mobile-based system for Business: Quick response Restaurant," in 2018 2nd International Conference on Software and e-Business (ICSEB 2018), Zhuhai, China, 2018, pp. 54-58.

 • Somkiat Kosolsombat and Kobkiat Saraubon, "A Review of Prediction Methods for Intelligent Transport System," in The 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018), Bangkok, Thailand, 2018.

 • Kobkiat Saraubon, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, "Design of Crystal-based Learning on Mobile Augmented Book," in The Thirteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, Bangkok, Thailand, 2015.

 • Kobkiat Saraubon and B. Limthanmaphon, "Fast effective botnet spam detection," in ICCIT 2009 - 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, Korea, 2019.

 • B. Limthanmaphon and K. Saraubon, "Enhanced email spam prevention through sender verification dual models," in Communications in Computer and Information Science, Malaysia, 2011.

 • more info see https://sites.google.com/view/kobkiat/

test